Statut

Statut

Fundacji pod nazwą:

CHARYTATYWNY BAL DZIENNIKARZY

/tekst jednolity – uchwała z dnia 19 lutego 2014 r./

 

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą CHARYTATYWNY BAL DZIENNIKARZY, zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona została oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji spisanym w formie Aktu notarialnego przed notariuszem Tamarą Joanną ŻURAKOWSKĄ z Kancelarii w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 9 w dniu 11.09.1998 roku za Repertorium A Nr 8091/98.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku poz. 873 ze zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§2

1. Fundacja jest utworzona przez osoby, zwane Fundatorami, które podpisały oświadczenie o ustanowieniu Fundacji wymienione w §1 ust.1 Statutu.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja może otwierać oddziały i zakłady w kraju za granicą.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
7. Ministrem właściwym ze względu na cele wspierania Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
8. Fundacja może być wspierana finansowo przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

 

II. Cele, zasady i zakres działania Fundacji

§3

Celem Fundacji jest wspieranie:
- publicznych placówek opieki zdrowotnej;
- instytucji opieki społecznej;
- domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka;
- organizacji, w tym przedszkoli, szkół, świetlic, stowarzyszeń i fundacji, zajmujących się: dziećmi niepełnosprawnymi, z problemami wychowawczymi, pomagających dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami;
- innych instytucji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na rzecz dzieci w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

§4

1.Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe dla placówek, instytucji i organizacji wymienionych w § 3.
2.Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z podmiotami gospodarczymi, krajowymi lub zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne powiązania organizacyjno-prawne.

 

III. Majątek Fundacji

§5

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz inne środki i prawa majątkowe uzyskane przez Fundację w czasie jej działalności.
2. Fundusz założycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorów w oświadczeniu woli, sporządzonym w formie aktu notarialnego, wynosząca 3200 złotych.

§6

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności mogą pochodzić z organizacji bali charytatywnych, w tym Balu Dziennikarzy, zwanego dalej Balem.
2. O sposobie wykorzystania środków majątkowych Fundacji decyduje Zarząd Fundacji, z tym że cały dochód osiągany przez Fundację przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem do wysokości tego majątku.
4. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, oraz dochody z organizacji imprez publicznych są przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych.
5. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

IV. Organy Fundacji

§7

Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji;
- Zarząd Fundacji

§8

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby osób, jednakże nie mniej niż dwóch. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Do Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz osoby fizyczne, które przyczyniły się do realizacji celów statutowych Fundacji poprzez nakład pracy czy pomnożenie środków finansowych. Uchwała Rady Fundacji w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3.Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu bądź pracownikami Fundacji, pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4 .Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji lub w wyniku odwołania przez Radę Fundacji z ważnych powodów.
5. Uchwała Rady Fundacji o odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji może zostać zawieszone w wyniku złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie przez samego członka Rady Fundacji. Decyzję o zawieszeniu Rada Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku i zwoływane są na wniosek Zarządu lub na wniosek członka Rady Fundacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymani wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się listami poleconymi. Zawiadomienie może być przekazane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, o ile wyrazi on pisemną zgodę na taki tryb informowania.
9. Z zastrzeżeniem §8 pkt. 5, uchwały Rady Fundacji, w tym także zmiany w Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o likwidacji Fundacji, wymagającej 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
10. Członkowie Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§9

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
- wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji;
- ocena i nadzór nad pracą Zarządu;
- zatwierdzanie bilansu, rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie;
- decydowanie o likwidacji Fundacji;
- podejmowanie uchwał dotyczących dopuszczalności i warunków połączenia Fundacji z inną fundacją;
- inne sprawy zastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji.

§10

Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków; w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd, w tym Prezesa Zarządu, powołuje na czas nieokreślony Rada Fundacji zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.
3. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu lub poszczególnych jego członków w każdym czasie.
4. W razie wystąpienia lub śmierci członka Zarządu lub nieważności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn, Rada Fundacji niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.
5. Zarząd wyłania ze swego grona Wiceprezesa Zarządu, sekretarza oraz skarbnika.
6. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby wykonujące działalność zawodową w dziedzinie public relations.

§11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo-gospodarcze oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i działań w imieniu i na rzecz Fundacji, a w szczególności:
- realizacja zadań statutowych;
- opracowywanie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności;
- podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji zakładów (oddziałów) oraz wyrażanie zgody na zawarcie porozumień (umów) z podmiotami określonymi w §4 pkt 2 Statutu;
- ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji, z wyjątkiem członków Zarządu Fundacji, o wynagrodzeniu których decyduje Rada Fundacji;
- przyjmowanie spadków i darowizn oraz zapisów;
- tworzenie placówek terenowych Fundacji, po uprzednim uzgodnieniu z Radą Fundacji;
- podejmowanie innych czynności przewidzianych Statutem oraz wymaganych przepisami prawa.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin działania Zarządu, zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§12

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd Fundacji może postanowić o udziale Fundacji w istniejącej spółce lub o utworzeniu spółki, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważnieni są:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§13

1.Zarząd Fundacji może powołać Biuro Fundacji do prowadzenia bieżących spraw Fundacji, w szczególności obsługi Zarządu.
2. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji ustala Zarząd Fundacji.
3. Bieżącą działalnością Biura Fundacji kieruje Dyrektor Biura, powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

 

V. Zmiana Statutu

§14

1. Zmiana Statutu oraz zmiana Statutu w zakresie celu Fundacji może być dokonana uchwałą Rady Fundacji.
2. Zmiany Statutu oraz zmiany Statutu w zakresie celu Fundacji dokonuje Rada Fundacji zgodnie z §8 pkt 9 niniejszego Statutu.
3. Zarząd może wnioskować o zmianę Statutu.

 

VI. Likwidacja Fundacji

§15

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została utworzona lub z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.
3. Majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji, przekazany zostanie na Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

§16

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.